Home  |  Contact  |  Sitemap  |  中文  |      CAS
Search: 
Directors
Location: Home>About us>Directors
Directors
Author:
ArticleSource:
Update time: 2020/09/25
Close
Text Size: A A A
Print

Leading board
 
 

Current Directors

   
 

Director: 

 

ZHANG Shougang 

 
Deputy Directors:

 

DOU Zhong

 

LU Xiaochun 

 

LI Xiaohui  

LI Jinfang 

 

 

 

Former Directors:

 

HUANG Jun

 

1976.10 - 1981.10

MIAO Yongrui

1981.10 - 1987.12

QI Guanrong

1987.12 - 1996.06

WU Guichen

1996.06 - 1997.10

LI Zhigang

1997.10 - 2000.12

ZHU Zi (First Deputy Director)

2000.12 - 2002.04

GUO Ji (First Deputy Director)

2002.04 - 2004.07

GUO Ji

2004.07 - 2015.07

ZHANG Shougang 

2015.07 -

2009 National Time Service Center (NTSC), Chinese Academy of Sciences , All Rights Reserved