Journal

Journal of Time and Frequency

Author:       ArticleSource:       Update time:2021/05/07

Journal of Time and Frequency is a journal of academy and technological application sponsored by the National Time Service Center of the Chinese Academy of Sciences and mainly administered by the Chinese Academy of Sciences. Publication of Shaanxi Astronomical Observatory, the former name of this journal, was originated in 1978 and renamed Journal of Time and Frequency in 2003 with the approval of the competent authority.

Journal of Time and Frequency is a semiyearly published one in and outside China. Its unified consecutive publication number in China is CN61-1405/P and its international standard consecutive publication number is ISSN1001-1544.

Journal of Time and Frequency covers the theory of application and research of time and frequency, achievement and progress in technology and method hereof, and special commentary. It is mainly for scientific and technological researchers in such fields as time and frequency, astronomy, national defense, measurement, mapping, seismology, telecommunication, electric power, and navigation.

Journal of Time and Frequency has been chosen in such databases as Chinese Sciences Citation Database, Chinese Core Journal(Selected)Database, Chinese Journal Full text Database, Chinese Academic Journal Comprehensive Evaluation Database and Chinese Scientific & Technical Periodicals Database.

 

Journal Committee members

Scientific Advisor: 

Wang Yiqiu, Ai Guoxiang, Ye Zhaohui, Yang Yuanxi (In Chinese surname strokes order)

Editor in chief: 

Zhang Shougang

Associate editor: 

Li Xiaohui, Lu Xiaochun

Committee members: 

Wang Lijun, Wang Yulin, Wang Jiasong, Fang Zhanjun, Shi Pengliang, Zhu Weixiang, Hua Yu, Liu Liang, Liu Tao, Jiang Zhiheng, Yang Lin, Yang Xuhai, Zhang Qiang, Zhang Rongzhi, Hu Yonghui, Jiang Haifeng, Jia Xiaolin, Gao Yuping, Gao Lianshan, Guo Ji, Huang Peicheng, Mei Ganghua, Chang Hong, Dong Shaowu, Han Chunhao, Jiao Wenhai, Meng Yansong (In Chinese surname strokes order)

Editorial Director: 

Li Xiaohui

Vice Editorial Director: 

Ma Liping

Editor: 

Feng Li, Chen Juan

Discipline Editor: 

Wang Xue, Liu Ya, Sun Baoqi, Ruan Jun, Li Weichao, Li Shifeng, Wu Yuanwei, Zou Decai, Zhang Xiaofei, Wu Jianfeng, Luo Jintao, Yuan Haibo, Guo Wenge, Tu Rui (In Chinese surname strokes order)

Appendix(es):